تعداد ارقام رند و غیر رند
10 رقمی 600000
7 رقمی 2750000
6 رقمی 3250000