تعداد ارقام رند و غیر رند
10 رقمی 900000
7 رقمی 3000000
6 رقمی 3500000