تعداد ارقام رند و غیر رند
14 رقمی 300000
13 رقمی --
12 رقمی 1000000
11 رقمی --
10 رقمی 1300000
9 رقمی استعلام
8 رقمی استعلام
7 رقمی --
6 رقمی استعلام