تعداد ارقام رند و غیر رند
14 رقمی 150000
13 رقمی --
12 رقمی 740000
11 رقمی --
10 رقمی 9800000
9 رقمی استعلام
8 رقمی استعلام
7 رقمی --
6 رقمی استعلام