تعداد ارقام رند و غیر رند
14 رقمی رایگان
13 رقمی 160000
12 رقمی 220000
11 رقمی 450000
10 رقمی 500000
9 رقمی استعلام
8 رقمی استعلام
7 رقمی استعلام
6 رقمی استعلام