تعداد ارقام رند و غیر رند
14 رقمی 150000
13 رقمی 200000
12 رقمی 300000
11 رقمی 600000
10 رقمی 150000
9 رقمی استعلام
8 رقمی استعلام
7 رقمی استعلام
6 رقمی استعلام